دکتری

شیمی آلی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان، ایران (1387)

عنوان تز:

سنتز مشتقات جدید رنگ های اکسازولونی با استفاده از PPh3/CCl4 ، سنتز مشتقات 5(4H)- اکسازولون ها و مشتقات 5(4H)- ایزواکسازولون ها به وسیله امواج مایکروویو و کاتالیزگرهای زئولیت و دودکا تنگستو فسفریک اسید و سنتز ایمیدازولون ها از 5(4H)- اکسازولون ها با استفادهاز روشGS-MW

کارشناسی ارشد

شیمی آلی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان، ایران (1380)

عنوان پایان نامه: تهیه مشتقات 5(4H)- اکسازولون و بررسی واکنش آنها با تولوئن 3و4-دی تیول در حضور باز لوئیس

کارشناسی

شیمی محض

دانشگاه مازندران

مازندران، ایران (1378)